Vialit logo
Napište nám

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Povinný subjekt

Povinným subjektem je společnost VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o., IČ 145 04 456, se sídlem Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav, který je povinen zřídit vnitřní oznamovací systém a určit příslušnou osobu.

Oznámení

Oznámením se rozumí ústní či písemné oznámení fyzické osoby, jehož obsahem jsou informace o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Oznamovatel

Oznamovatelem je každá fyzická osoba, která oznámí nebo zveřejní informace o porušení právních předpisů, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací. Oznamovatelem mohou být zejména zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, stážisté, obchodní zástupci, smluvní dodavatelé zboží, služeb, stavebních prací nebo obdobného plnění a jejich zaměstnanci, případně i zájemci o spolupráci.

Právní úprava

Ochrana oznamovatelů je komplexně upravena zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákonem č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.

Obsah oznámení

Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, které

má znaky trestného činu, nebo

má znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo

porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Způsoby podání oznámení

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci.

Vnitřní oznamovací systém

Oznamovatel podává oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému výhradně příslušné osobě a je oprávněn jej podat písemně i ústně. Osobou pověřenou vedením vnitřního oznamovacího systému je Ing. Karel Chotovinský (dále jen „příslušná osoba“). Osobou přijímající oznámení v nepřítomnosti příslušné osoby je Andrea Šebková. K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít:

schránku pro příjem listinných podání, která je umístěna v kanceláři emulgační stanice,

listinné oznámení, které je možné zaslat na adresu doplnit VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o., Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav s označením obálky „Oznámení – neotevírat – výhradně k rukám příslušné osoby“,

e-mailovou adresu info@vialit.cz, telefonní linku 731 541 750, po dobu pracovní doby příslušné osoby, tedy každý pracovní den od 8:00 do 12:00 hod.,

osobní jednání; ve dnech pondělí a středa, v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. nebo po předchozí dohodě i jinak.

Povinný subjekt nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

 

V Soběslavi dne 1. srpna 2023

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

Rychlý
kontakt

Sekretariát
+420 731 541 750
Všechny kontakty
Odesláním formuláře souhlasíte s našimi Zásady o ochraně osobních údajů.
Děkujeme! Poptávka byla odeslána. Brzy budeme v kontaktu!
Něco se pokazilo, zkuste to prosím znovu.