Studená obalovaná směs středozrněná do 8mm

Oblasti použití:

Studená obalovaná směs se používá pro opravy výtluků, překopů a podobných poškození v krytech vozovek, cest a dopravních ploch malého rozsahu max. do 1m² klasickým postupem v průběhu celého roku. Směs není vhodná na opravy ploch v rozsahu několika metrů čtverečních, zde při počáteční plastičnosti provedené úpravy v prvních dnech dochází při vjíždění vozidel se současným točením k projíždění kolejí. Pro větší opravované plochy je nutno použít horkou asfaltovou směs.

Směs není vhodná k aplikaci do míst extrémně namáhaných pomalou a dobrzďující dopravou.

Při provádění oprav hlubších výtluků, zejména pak překopů, je nutné směs pokládat po vrstvách max. tloušťky 50 mm s následným zhutněním každé vrstvy zvlášť. Pozor! Vždy je třeba dodržet původní tloušťku konstrukce v opravovaném místě a opravu provádět minimálně ve dvou vrstvách! Vždy je třeba počítat s tím, že směs zůstává déle plastická, asfaltové pojivo obsahuje tálová ředidla, které musí odvětrat a vstřebat se do okolí opravovaného místa. Při nedodržení pokynů výrobce při aplikaci směsi nelze uplatnit záruku.

Popis výrobku:

Jedná se o asfaltovou směs, složenou z asfaltového pojiva a vhodného kameniva se stanovenou čárou zrnitosti.

Pojivo ředěný asfalt Pro výrobu je používáno kamenivo z vybraných lokalit, kde je zajištěna vhodná granulometrie a čistota. Směsi neobsahují žádné toxické ani ekologicky závadné přísady.

Vlastnosti:

Směs je zpracovatelná běžnými postupy ručně nebo s použitím malé mechanizace. Složení směsi umožňuje provádět opravy v tl. až do 10 cm v závislosti na hloubce výtluku, respektive poruchy.Opravená místa lze později bez obav překrýt jiným typem celoplošné úpravy na bázi asfaltového pojiva (nátěr, mikrokoberec za studena, AB apod.)

Po zhutnění je směs mírně elastická, děje se tak proto, že ve směsi je použito asfaltové pojivo, které je ředěné technickými benzíny. K úplnému vytvrdnutí směsi dojde po vyprchání těchto složek.

Směs je možno s výhodou použít zejména pro nutné a rychlé opravy v letním i zimním období. Použitelnost je omezena pouze z důvodu zpracovatelnosti teplotou cca – 8 až -10 stupňů celsia.

Pokyny pro použití:

Při používání směsi při teplotách 0 – 8°C doporučujeme z důvodu lepší zpracovatelnosti skladovat směs v temperovaném skladu s teplotou okolo +10 stupňů celsia. Za žádných podmínek nedoporučuje výrobce nahřívání směsi nebo opravovaného místa otevřeným plamenem!

  • Z opravovaného výtluku musí být nejprve odstraněn sníh, led, případně voda.
  • Pozornost je vhodné věnovat úpravě hran a okrajů, které musí být pravidelné a zarovnané.
  • Následně je nutné očistit povrch od mechanických nečistot.
  • Pro vlastní zpracování směsi platí běžné technologické postupy.
  • Pro hutnění položené směsi je nutné používat ruční hutnící techniku
  • Pro odstranění počáteční lepivosti je vhodné provedenou opravu pohodit prachovou frakcí kameniva.
  • Znečištěné pracovní nářadí lze umýt bionaftou nebo jiným obdobným prostředkem. Olejový film odstraníte teplou vodou s přidáním běžného mycího prostředku.

Balení a skladování:

Směs volně ložená je k dispozici v libovolném množství. Směs balená se prodává v plastových pytlích nebo plastových vědrěch s víkem o hmotnosti 25 kg.

Vyráběná směs má dobu skladovatelnosti 6 měsíců ode dne výroby. Pytlovaná či směs ve vědru nevyžaduje žádná zvláštní opatření. Je pouze nutno zabránit mechanickému poškození obalů.

Máte zájem? Kontaktujte nás!

 Zaujal Vás tento výrobek? Neváhejte a kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu ( info@vialit.cz ).
Obratem vám zašleme zdarma cenovou nabídku!