Asfaltové emulze

Asfaltové emulze umožňují zpracovávat asfalt, který dosahuje tekutého stavu pro použití v silničním stavitelství při teplotách nad 150° C, studenou cestou.

Přednosti asfaltových emulzí

 • žádné nebezpečí popálení nebo požáru
 • žádné jedovaté rozpouštědla
 • žádné nebezpečí exploze v důsledku uvolněných čpavků z rozpouštědel
 • při štěpení vylučují jen vodu v kapalné a plynné podobě
 • nevnikají do půdy
 • vysoká variabilita vlastností a taky možnost širokého využití

Asfaltová emulze je roztok asfaltu ve vodě, přičemž mikroskopické částečky asfaltu jsou při použití povrchově aktivních látek jemně rozptýleny ve vodě. Pomocí chemického emulgátoru, který tyto částečky obaluje, dochází současně k jejich elektrostatickému povrchovému nabití. Tak se částečky se shodným nébojem odpuzují a nedochází k jejich shlukování a stékání.

Každá asfaltová emulze má sklon ve větší či menší míře sedimentovat, neboť asfaltové částečky vzhledem ke své vyšší specifické hmotnosti klesají při delším skladování směrem dolů. V sedimentu se nachází asfalt ještě v emulgovaném stavu. Při pokračujícím skladování však dochází postupně ke shlukování a stékání asfaltových částeček, které vytvoří pevnou a nerozmíchatelnou vrstvu. Z tohoto důvodu není doba skladování neomezená a činí zpravidla 6 až 8 týdnů u běžných typů emulzí. Délka doby skladování závisí na velikosti částeček asfaltu a na množství a druhu emulgátoru. Veškeré asfaltové emulze je vzhledem k obsahu vody nutno chránit před mrazem. Po přemrznutí je každá asfaltová emulze nepoužitelná! Při zpracování emulze štěpí – dojde ke zrušení emulgátoru, koagulaci částeček asfaltu na povrchu kameniva a spojení jednotlivých zrn kameniva mezi sebou.   Emulze se podle elektrostatického náboje dělí na:

 • anionaktivní
 • kationaktivní
  Podle štěpitelnosti lze rozlišit emulze na:
 • stabilní (pomalu až středněštěpné)
 • nestabilní (rychleštěpné


Anionaktivní emulze

Tyto emulze mají negativní náboj a jako emulgátory se používají zásadité roztoky. Reakce emulze je alkalická. Ke štěpení dochází po absorbci emulgátoru na povrchu kameniva. Po porušení rovnováhy emulgátoru začne emulze štěpit a asfalt obaluje kamenivo. Anionaktivní emulze jsou vhodné pro zásaditá kameniva (např. vápenec, dolomit, čedič apod.). Při použití jiných typů kameniva (kyselých – např. diabas, žula, křemičitá kameniva apod.) je nutno zlepšit přilnavost emulze ke kamenivu vhodnými přísadami.

Kationaktivní emulze

Tyto emulze mají pozitivní náboj a jako emulgátory se používají roztoky kyselin. Reakce emulze je kyselá. Protože všechny druhy kameniva mají negativní náboj, jsou pozitivně nabité částečky emulze elektrolyticky přitahovány k povrchu kameniva při současném vytěsňování vody jak z kameniva, tak i z emulze. Současně dochází při výměně náboje ke štěpení emulze a přilnutí asfaltu k povrchu kameniva.

 

Změna typu emulze:

Při smíchání obou typů emulze dojde k okamžitému spojení částeček s různými náboji a vytvoření shluků vyštěpeného asfaltu. Tento fakt vede k ucpání rozvodů výrobního nebo skladovacího zařízení, případně k ucpání trysek u rozstřikovačů pojiva. Proto je při přechodu z anionaktivní na kationaktivní emulzi nutné:

 • a) výrobní, skladovací nebo sozstřikovací zařízení propláchnout několika kbelíky studené vody, přičemž do každého kbelíku se rozmíchají cca 2 lžíce mýdlového nebo pracího prášku
 • b) následně propláchnout zařízení několika kbelíky studené vody, přičemž do každého kbelíku se přidá cca 50 g kyseliny octové nebo solné.

Pozor! Při přechodu z kationaktivní na anionaktivní emulze je postup opačný!

 

Vliv kameniva na průběh štěpení emulze

Při použití emulzí doporučujeme používat přednostně prané kamenivo, protože vrstva prachu na povrchu zrn snižuje přilnavost pojiva ke kamenivu a tím i soudržnost a kvalitu úprav. Nevhodné jsou též drti s velkým podílem tvarově nevhodných zrn.

Pozornost je nutno věnovat i volbě druhu kameniva ve vztahu k druhu emulze. Zásaditá kameniva, jako např vápenec čedič apod., mají velmi dobré absobční vlastnosti a jsou proto vhodná pro anionaktivní emulze. Kyselá kameniva, jako např. žula, křemičitá kameniva apod., absorbční vlastnosti nemají a pro anionaktivní emulze jsou nepoužitelná. Kationaktivní emulze mají naopak k povrchu kyselého kameniva se silným negativním nábojem vynikající přilnavost.

Protože 90 až 95 % asfaltové vozovky je složeno právě z kameniva, je nutné odpovídajícím způsobem volit jeho původ a kontrolovat jeho vlastnosti, zejména čistotu, kubický tvar zrn, mrazuvzdornost a otlukovost Los Angeles (max. 25).

 

Emulze a životní prostředí

Všechny námi vyráběné emulze jsou složeny z ekologicky nezávadných materiálů a komponentů bez použití těkavých látek, ředidel a rozpouštědel.

 

Emulze a hospodárnost

Použití emulzí přináší kromě ekologické nezávadnosti i vysokou hospodárnost. Výroba a vlastní zpracování emulzí jsou velmi úsporné z energetického hlediska, neboť výrobní teplota dosahuje max. 110° C, teploty při zpracování se pohybují u emulzí pro nátěrové technologie max. do 65 až 70° C. Ostatní emulze se zpracovávají za studena.

Využití emulzí v tenkovrstvých úpravách spoří i přírodní zdroje materiálů. Nezanedbatelným faktorem je i rychlost provádění, a tudíž i podstatně nižší omezování dopravy, kde tak vznikají další druhotné úspory.

 

Výrobní program a způsob dodávky

Paleta námi vyráběných typů emulzí je rozdělena do těchto hlavních skupin:

 • 1. Emulze pro spojovací postřiky
 • 2. Emulze pro lokální výspravy a opravy
 • 3. Emulze pro kalové zákryty SLURRY SEAL včetně příslušných dopů a stabilizátorů
 • 4. Emulze pro nátěrové technologie
 • 5. Emulze pro mikrokoberce prováděné za studena
 • 6. Emulze pro speciální použití

Naše emulze jsou dodávány v autocisternách nebo v sudech na přání zákazníka.
Všechny typy našich emulzí splňují požadavky ČSN a příslušných TKP, jakož i požadavky ÖNORM, resp. DIN.